اولین نمایشگاه بین المللی موادوصنایع شیمیایی شهر آفتاب ١٣٩۶/١١/٢۴

دومین نمایشگاه بین المللی مواد وصنایع شیمیایی شهر آفتاب ١٣٩٧/٠٩/١۴

سومین نمایشگاه بین المللی مواد وصنایع شیمیایی شهر آفتاب ١٣٩٨/٠٨/٢١

چهارمین نمایشگاه بین المللی موادوصنایع شیمیایی شهر آفتاب تاریخ١۴٠٠/٠٨/١٨