ان پنتان ۲/۵لیتری کوآلیکم

در دسترس بودن منابع موجود در انبار

Product by: qualikems

مرور سریع

نام ماده (فارسی):نرمال پنتان
نام ماده (انگلیسی):n-Pentane
نام تجاری (فارسی):پنتان
نام تجاری (انگلیسی): Pentane
محصول : کوآلیکم هندوستان سایر اسامی:آمیل هیدرید، اسکلی سولو A (Skelly solve A)
مواد مرتبط: هگزان ، پروپان

این آلکان یکی از اجزای بعضی از سوخت ها است و علاوه بر آن به عنوان حلال نیز مصرف می شود. خصوصیات پنتان بسیار شبیه بوتان و هگزان است. پنتان دارای سه ایزومر نرمال پنتان، ایزوپنتان و نئوپنتان است. ایزومرهای شاخه ای پنتان، بسیار پایدارتر از ایزومر نرمال پنتان است.

موارد مصرف:
پنتان یکی از فرار ترین هیدروکربن هایی است که در دمای اتاق مایع است. از پنتان اغلب به عنوان حلالی که به سهولت تبخیر می شود استفاده می شود. از آنجایی که پنتان غیره قطبی است تنها مواد غیر قطبی در آن حل می شوند. همچنین پنتان یکی از اجزای سوخت های معمول است.