سدیم آزاید۲۵۰گرمی مرک ۸۲۲۳۳۵

در دسترس بودن منابع موجود در انبار

Product by: merck

مرور سریع

فرمول شیمیایی NaN۳ یک ترکیب شیمیایی است. که جرم مولی آن 65.0099 g/mol می‌باشد. شکل ظاهری این ترکیب، جامد سفید است.این ماده در کیسه هوای(ایربگ) اتومبیل‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد چرا که واکنش آن در صدم ثانیه رخ می دهد