پلیت TLC مرک ۱۰۵۷۱۵.۰۰۰۱

در دسترس بودن منابع موجود در انبار

Product by: merck

مرور سریع

دسته بندی های مربوط به تجزیه و تحلیل / کروماتوگرافی، LPLC / TLC / کاغذ کروماتوگرافی، TLC صفحات، کروماتوگرافی لایه نازک (TLC)
بسته بندی 25 واحد در مورد فیبر (1057150001)
فرستاده شده در محیط
دمای ذخیره سازی دمای ذخیره سازی: بدون محدودیت.
مشخصات سطح مشخصی (با توجه به BET؛ اندازه گیری 5-Pt): 480 – 540 متر مربع / گرم
حجم پور (N2-isotherm): 0.74 – 0.84 میلی لیتر بر گرم
d 50 (پراش لیزر، توزیع اندازه): 9.5 – 11.5 μm
ضخامت لایه: 210 تا 270 میکرون
انحراف ضخامت لایه در هر صفحه: ≤ 35 μm