میله وپایه آزمایشگاهی

در دسترس بودن منابع موجود در انبار

Product by: China

مرور سریع

میله و پایه آزمایشگاهی

این وسیله شامل یک صفحه  مستطیل شکل آهنی  است که میله ای از یک سمت آن خارج می شود. ومیله از به صورت پیچشی به صفحه متصل می گردد که در بالای میله گیره نوا متصل و یا گیره چنگکی به ان متصل می گردد.

ولوازم بورت ، پیپت ، بالن ، مبرد ، لوله آزمایش ، سطح شیب دار ، دماسنج ، قیف و همزن به آن میتوان اتصال داد