هاون چینی آزمایشگاهی

در دسترس بودن منابع موجود در انبار

Product by: China

مرور سریع

هاوَن یا هَوَنگ ظرفی سرامیکی است که در آن امواد پودری آزمایشگاهی را با دسته‌ای می‌کوبند و می‌سایند.